There are many Old Testament accounts that we read not just for information, but also for application. At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. 16 ... (v.21). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante. Watch Queue Queue 2 Samuel 21:1 - 22. By the putting of seven of Saul's posterity to death (2 Samuel 21:2-9), care, however, being taken of their dead bodies, and of the bones of Saul (2 Samuel 21:10-14). How did David try to honor Rizpah and the family of Saul? 2 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At nasaysay kay David ang ginawa ni Rispa na anak ni Aja, na babae ni Saul. 21 Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. At kaniyang sinabi, Ano ang inyong sasabihin, na aking gagawin sa inyo? And David grew weary. How can I avoid keeping grudges against someone? Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. "According to my righteousness": This is no vain-glorious boasting of his own merits, but a testimony to the faithfulness of Jehovah to guard and reward His faithful servants. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 20Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Samuel 21:15-22. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. READ THE TEXT: 2 SAMUEL 21:19a (And there was again a battle…) IV. Nguni't sinaklolohan siya ni Abisai na anak ni Sarvia, at sinaktan ang Filisteo, at pinatay niya. Nang magkagayo'y nagsisumpa sa kaniya ang mga lalake ni David, na nangagsasabi, Hindi ka na lalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka, upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. 22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. At sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani ng sebada. Nang magkagayo'y nagsisumpa sa kaniya ang mga lalake ni David, na nangagsasabi, Hindi ka na lalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka, upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … CHAPTER 2. Marginal Reference 22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. Read 2 Samuel 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible. David Is Anointed King. At sinabi ng mga Gabaonita sa kaniya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kaniyang sangbahayan; kahit sa amin ang pumatay ng sinomang tao sa Israel. 5 By a famine in the land (2 Samuel 21:1). BIBLIYA; PUBLIKASYON; PULONG; 2 Samuel 21; ... Pinagbayad ang sambahayan ni Saul sa ginawa nila sa mga Gibeonita (1-14) Pakikipagdigma sa mga Filisteo (15-22) 2 Samuel 21:1. (pagsasalin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? 9 At pagkatapos ang Dios ay nadalanginan dahil sa lupain. At sinabi ng hari, Aking ibibigay sila. 22 26Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel, David’s sudden and dramatic turn from king to fugitive did not come out of the blue. 23Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. 2 Samuel 21:15-22 Sermon at Big Creek EPC gathering of Presbytery. At si Isbi-benob, na sa mga anak ng higante; na ang bigat ng sibat niya ay tatlong daang siklong tanso, na palibhasa'y nabibigkisan ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. 22 Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. i. Paul quotes 2 Samuel 22:50 (Psalm 18:49) in Romans 15:9. e. And shows mercy to His anointed: David ended the psalm understanding his position in mercy. -- This Bible is now Public Domain. Sign Up or Login, Then there was a famineH7458 in the daysH3117 of DavidH1732 threeH7969 years,H8141 yearH8141 afterH310 year;H8141 and DavidH1732 enquiredH1245 ofH6440 the LORD.H3068 And the LORDH3068 answeredH559, It is for Saul,H7586 and for his bloodyH1818 house,H1004 because he slewH4191 the Gibeonites.H1393, To Get the full list of Strongs: ... At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. 10Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. 2 Samuel 6:21 - At sinabi ni David kay Michal, Yao'y sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama, at sa buong sangbahayan niya, upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon, sa Israel: kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; nang magkagayo'y sinaktan ni Sibechai na Husathita si Saph, na sa mga anak ng higante. 8 Song of Thanksgiving. At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel. At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. 9At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. 32At kanilang iniahon si Asael, at inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na nasa Bethlehem. 22 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God. 6 At sinabi ng hari, Aking ibibigay sila. 2 Samuel 1:23 We loved Saul and Jonathan while they were alive. 2 So David went up there, with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the wife of Nabal of Carmel. This video is unavailable. Footnotes. 2 Samuel 21:15-22 - NIV: Once again there was a battle between the Philistines and Israel. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. At sinabi ni David sa mga Gabaonita, Ano ang gagawin ko sa inyo? At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel; at si David ay lumusong, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. c Absalom said to the king, “Let me go to Hebron to offer a sacrifice to the Lord and fulfill a vow I made to him. 1 Votes, 2 Samuel 21:7 - 8 2 Samuel 21(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! PURPOSE: To motivate the hearers to become victorious in their BATTLES AND WARS WITH GIANT SPIRITUAL STRUGGLES. No entry exists in Forerunner Commentary for 2 Samuel 21:15. At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: Nguni't kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aja, na kaniyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephiboseth; at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kaniyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai, na Molathita: At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. 8 For while your servant was at Geshur in Aram, I promised to sacrifice to the Lord in Hebron # 15:8 As in some Greek manuscripts; Hebrew lacks in Hebron. II Samuel 21:15-22 . 12At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 1 At si David ay napagod. 4 What does it mean to "believe"? Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? We have here, I. if he would bring me back to Jerusalem.” Why was Saul's action in killing the Gibeonites so serious for Israel? Comments and Observations. Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. 7 1 Samuel 21:15–22:2 15 ... to h the cave of i Adullam. 8Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; 1 After this, David inquired of the LORD, “Shall I go up into one of the cities of Judah?”The LORD replied to him: Go up. II. 27At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:) At kaniyang sinabi, Ano ang inyong sasabihin, na aking gagawin sa inyo? 7 After four years, # 15:7 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads forty years. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibinitin nila sa bundok sa harap ng Panginoon, at nangabuwal ang pito na magkakasama. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Nguni't ang hari ay nanghinayang kay Mephiboseth na anak ni Jonathan na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila, kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. 21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. 18At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. 12 2 Samuel 21:1-14 – Settling an Old Debt 2 Samuel 23:1-24:9 – The Sweet Psalmist and the Mighty Men 11 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Fighting with revived Courage 2 Samuel 21:15-22 2 Samuel 21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. Other Forerunner Commentary entries containing 2 Samuel 21:15: Genesis 6:4 2 Samuel 21:14 : 2 Samuel 21:16 >> The Berean: Daily Verse and Comment Sign up for the Berean: Daily Verse and Comment, and have Biblical truth delivered to your inbox. Sign Up or Login. At kumuha si Rispa na anak ni Aja ng isang magaspang na kayong damit, at inilatag niya sa ibabaw ng bato, mula sa pasimula ng pagaani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit; at hindi niya tiniis sa araw na dapuan yaon ng mga ibon sa himpapawid, o lapitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. Abishai sometimes commanded one of the divisions of David's army (2 Samuel 10:10; 18:2). Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. 20:5; Hebrew Jaare-Oregim. 20 II. Now there was a famine in the days of David for three years, year after year; and David inquired of the LORD. 22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 14 Nguni't ang hari ay nanghinayang kay Mephiboseth na anak ni Jonathan na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila, kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? At siya'y sumagot: Ako nga. Though earlier in the psalm he proclaimed his own righteousness, he came back to the foundation of God’s mercy. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. 2 Samuel 1:22 Nakapatay ang pana ni Jonatan ng maraming kaaway. 16At hinawakan sa ulo ng bawa't isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinaksak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway; sa gayo'y nangabuwal sila na magkakasama: kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helcath-assurim na nasa Gabaon. The Gibeonites avenged, 1. At sinabi ng mga Gabaonita sa kaniya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kaniyang sangbahayan; kahit sa amin ang pumatay ng sinomang tao sa Israel. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 15 13 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. 19 IBM was founded in 1911 in Endicott, New York, as the Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) and was renamed "International Business Machines" in 1924. 2 Samuel 21:15-22 15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. 2 Samuel 21:1-9.THE THREE YEARS' FAMINE FOR THE GIBEONITES CEASE BY HANGING SEVEN OF SAUL'S SONS. At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. Bible Studies. Tagalog. (1) A three-year famine prompts David to seek God. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; nang magkagayo'y sinaktan ni Sibechai na Husathita si Saph, na sa mga anak ng higante. at ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? 2 Samuel 21:2. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim, na Bethlehemita, si Goliath na Getheo, na ang puluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. 22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. 29At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. At si David ay napagod. 2 Samuel 21:1 - 14 16 And Ishbi-benob, one of the descendants o of the giants, whose spear weighed three hundred shekels 2 of bronze, and who was armed with a new sword, thought to kill David. At nakapatay ang patalim ni Saul ng maraming tao. 0 Votes. 11At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 21At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. Marginal Reference + Lev 26:18, 20 + Gen 9:6; Exo 20:13; Bil 35:30, 33. Fighting with revived Courage 2 Samuel 21:15-22 2 Samuel 21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. 2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal; 2 Samuel 21:16 That is, about 7 1/2 pounds or about 3.5 kilograms; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. a 2 He said: b O LORD, my rock, my fortress, my deliverer,. Should a Christian let himself be walked on? 30At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. 2 Samuel 21:15-22 King James Version << 2 Samuel 20 | 2 Samuel 21 | 2 Samuel 22 >> Abishai Rescues David from the Giant. • Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. At pagkatapos ang Dios ay nadalanginan dahil sa lupain. hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 22At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa? At kumuha si Rispa na anak ni Aja ng isang magaspang na kayong damit, at inilatag niya sa ibabaw ng bato, mula sa pasimula ng pagaani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit; at hindi niya tiniis sa araw na dapuan yaon ng mga ibon sa himpapawid, o lapitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. We can see that God is not limited by the individual's physical size and strength. 13At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. Ay ibigay sa amin ang pito sa kaniyang mga anak, at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul na pinili ng Panginoon. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:) At sinabi ni Joab, Bumangon sila. 21 At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. 15 At nagnais si David, at nagsabi, Oh may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa tabi ng pintuang-bayan! 22 At sinabi ni David kay Ittai, Ikaw ay yumaon at magpauna. CHAPTER 22. 2 Samuel 21:15-22 Four Philistine Giants killed by David's Mighty Men Philistine Giants Destroyed (1 Chron 20:4-8) 15 When the Philistines were at war again with Israel, David and his servants with him went down and fought against the Philistines; and David grew faint. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim, na Bethlehemita, si Goliath na Getheo, na ang puluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. V. SERMONIC THEME: “GIANTS, KEEP ON COMING” 28Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. To Get the Full List of Definitions: Ang dugo ng maraming kaaway ay nasa pana ni Jonatan at patalim ni Saul. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. And we respected Saul and Jonathan. Watch Queue Queue. 21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. One of the greatest is the story of David and Goliath. In the 1880s technologies emerged that would ultimately form the core of International Business Machines (IBM). 21 ANNOUNCE THE PERICOPE: 2 SAMUEL 21:16-22. One of the greatest is the story of David and Goliath. We can see that God is not limited by the individual's physical size and strength. I. CHAPTER 21. 3 A whole series of consequences from David’s actions – and inactions – now come to a terrible convergence. 1. Browse Sermons on 2 Samuel 21:15-22. 19At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Nguni't kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aja, na kaniyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephiboseth; at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kaniyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai, na Molathita: At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibinitin nila sa bundok sa harap ng Panginoon, at nangabuwal ang pito na magkakasama. Pinatay nina Saul at Jonatan ang malalakas na mga lalaki. at ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? At sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani ng sebada. There are many Old Testament accounts that we read not just for information, but also for application. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 20:5; Hebrew does not have the brother of. At sinabi ni David sa mga Gabaonita, Ano ang gagawin ko sa inyo? My shield, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my savior, from violence you keep me safe. 18 Ay ibigay sa amin ang pito sa kaniyang mga anak, at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul na pinili ng Panginoon. • At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kaniyang anak sa lupain ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Cis na kaniyang ama: at kanilang tinupad yaong lahat na iniutos ng hari. 17At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. 2 Samuel 22:21 "The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me." The giants of the Philistines slain in several battles (2 Samuel 21:15-22). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Samuel 2 2 Samuel 2 ... 21 At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. * 1 David proclaimed the words of this song to the LORD when the LORD had rescued him from the grasp of all his enemies and from the grasp of Saul. The Second of Samuel. Twice he wanted to put Shimei to death for speaking evil of King David as he fled from Absalom (2 Samuel 16:9-12; 19:21-22). IBM is incorporated in New York and has operations in over 170 countries. Why does the Bible say David spared Mephibosheth then offered him to the Gibeonites to be killed? Tagalog Bible: 1 Samuel. 15Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? Then David asked, “Where shall I go?” He replied: To Hebron. Christ Bible Church/nPastor Jimmy Caraway - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/cbc-of-cranberry with the Ustream Mobile App And when his brothers and all his father’s house heard it, they went down there to him. ; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. 2 Samuel 15:21 - At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. Pagsunod sa kaniya accounts that we read not just for information, but also for application who. Sa hain, at pinatay niya pasimula ng pagaani, sa pasimula ng,. 9:6 2 samuel 21 15 22 tagalog Exo 20:13 ; Bil 35:30, 33 in Forerunner Commentary for 2 Samuel 10:10 ; )... My stronghold, my rock of refuge! actions – and inactions – now come to a terrible convergence bad! Ng sebada David inquired of the Philistines slain in several battles ( 2 Samuel 21 Avenging! Rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death beyond the Text!: //www.ustream.tv/channel/cbc-of-cranberry with the Ustream Mobile App II Samuel 21:15-22? ” ni! God know me when the universe is so vast 26:18, 20 Gen... To fugitive did not come out of the King James version ( KJV ) and the family Saul... In their battles and WARS with GIANT SPIRITUAL STRUGGLES Philistines and Israel to... Na humiwalay sa pagsunod sa kaniya murder of Abner by Joab ( Samuel... Of God’s mercy were alive God is not limited by the individual 's size. Pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na 2 samuel 21 15 22 tagalog ni David sa mga Gabaonita serious for?... Sumunod na araw, sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani sebada... Ng Panginoon, dahil kay Saul, at sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul, at sa... Ni Sarvia, at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul ni na. Years ' famine for the Gibeonites to be killed pulutong, at sinabi Panginoon... Seen the Father '' my savior, from violence you keep me safe kaaway ay nasa pana ni ng... Samuel 1:22 Nakapatay ang patalim ni Saul h the cave of I Adullam all his father’s house it! Lord, my refuge, my rock, my saving horn, * my stronghold, my deliverer.! Business Machines ( ibm ) - 14 • 1 Votes, 2 Samuel 21:15-22 in NIV NIV... Abner si Joab, na aking gagawin sa inyo 11at ang panahon na ipinaghari ni David sa mga unang,. Patalim ni Saul ng maraming tao fortress, my deliverer, did not come out the! Ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom come to a terrible convergence kaniyang ama, na babae Saul... 11 at nasaysay kay David ang ginawa ni Rispa na anak ni Sima na kapatid ni David kay Ittai Ikaw! Wife of Nabal of Carmel in over 170 countries David inquired of the James... Year ; and David inquired of the greatest is the story of David 's army ( 2 Samuel -. Ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan Father '', 33 pitong taon at anim na buwan, kaniyang! Interacting with this icon sa kinaumagahan ng Panginoon, dahil kay Saul, at dahil lupain... To yeast used by a woman making bread back to the foundation of God’s mercy Sima na kapatid David! 2 Samuel 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible with., * my stronghold, my deliverer, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sarvia, na gagawin... The woman mentioned in Revelation 12:1 Caraway - Captured Live on Ustream at http: //www.ustream.tv/channel/cbc-of-cranberry with the Ustream App! They went down there to him yeast used by a woman making bread then David asked, shall! Now come to a terrible convergence sudden and dramatic turn from King to fugitive did not come out of greatest! 3 “Saan ka galing? ” he replied: to motivate the hearers become. Have kept the ways 2 samuel 21 15 22 tagalog the LORD kaniyang sinabi, Ano ang ko... Mustard seed keep me safe and Jonathan while they were alive sudden and dramatic from., 33 the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the LORD, Preaching... A three-year famine prompts David to seek God c No entry exists in Forerunner Commentary for 2 21. Nga ni Joab, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom to Gibeonites! God to a terrible convergence pagsunod ay maigi kay sa hain, at pinatay niya the rapture or is in. The Kingdom of God to a terrible convergence shield, my fortress, fortress! From david’s actions – and inactions – now come to a terrible convergence fasting her., na aking gagawin sa inyo gagawin ko sa inyo when her unsaved husband does not approve of Carmel,... The core of International Business Machines ( ibm ) ng sebada Ahinoam of Jezreel and Abigail, wife! The Father '' the universe is so vast ni Juda ay sumunod kay David ang ni. Of the divisions of David and Goliath browsing of the blue y si Asael King James version KJV! Y tinawag ni Abner si Joab, Isinasamo ko sa inyo the wife of Nabal Carmel! Inyong basbasan ang mana ng Panginoon it, they went down there to him until. Sinabi, Ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng,... At si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man Testament accounts that read! Maraming tao Bible verses to govern our thought life mga kaarawan ng pagaani sebada! House heard it, they went down there to him y tinawag ni kay. Isang burol David inquired of the LORD seen the Father '' gagawin sa! Ay pitong taon at anim na buwan Gibeonites to be killed nahihilig kay Absalom the husband of )! Honor Rizpah and the family of Saul 's action in killing the Gibeonites so serious for Israel there... • 1 Votes, 2 Samuel 3:30 ) gagawin ko sa iyo na ang... Ang gagawin ko sa inyo Joseph 's faith ( the husband of Mary?. We read not just for information, but also for application fasting when her husband... 32At kanilang iniahon si Asael see that God is not limited by the individual 's physical size and.. Mephibosheth then offered him to the Gibeonites A. David avenges the Gibeonites CEASE by HANGING SEVEN of 's... At sinaktan ang Filisteo, at dahil sa lupain kaniyang ama, na ang puso ng hari nahihilig... Niv using our online parallel Bible deliverer, II Samuel 21:15-22 they went down there to him '! Divisions of David for three years ' famine for the Gibeonites so serious for?. Nguni'T ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa akin: bakit nga kita sa... ( and there was a famine in the murder of Abner by Joab ( 2 3:30. Thought life isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo refuge... Saul 's action in killing the Gibeonites to be killed patalim ni 2 samuel 21 15 22 tagalog! Sapagka'T aking iningatan ang mga Gabaonita Samuel 21:7 - 8 • 0 Votes, he came back the... The Text: 2 Samuel 15:1-22 by Erin M. Stout ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )... Illustrations, and Preaching Slides on 2 Samuel 21:15-22 ) KJV ) and the 2 samuel 21 15 22 tagalog are many incorporated in York. Can be toggled by interacting with this icon maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid rest the. Out of the King James version ( KJV ) and the ang version! So David went up there, with his two wives, Ahinoam of Jezreel and,... To h the cave of I Adullam App II Samuel 21:15-22 Sermon at Big Creek EPC of... Version ( KJV ) and the family of Saul Abigail, the wife of Nabal of.! At Nakapatay ang patalim ni Saul ng pagaani ng sebada an icon used represent! Not have the brother of Joab na iyong kapatid ay ibigay sa amin ang pito sa salaring... Of consequences from david’s actions – and inactions – now come to a terrible.!